CO PROPONUJEMY

Przeprowadzamy kompleksowe oraz zgodne ze standardami badania społeczne, wykorzystując przy tym zarówno metody ilościowe, jak i jakościowe. Badania przez nas realizowane mają na celu rzetelną analizę skali występujących problemów społecznych, między innymi: uzależnienia od alkoholu, nikotyny, narkotyków, uzależnienia od Internetu, hazardu, przemocy domowej, rówieśniczej, cyberprzemocy, wykluczenia społecznego, bezrobocia, ubóstwa, bezdomności, zdrowia psychicznego, potrzeb i problemów osób starszych.   Dzięki sporządzonemu raportowi będą mogli Państwo zaplanować proces wprowadzenia zmian w profilaktyce oraz rozbudować działania, mające na celu usprawnienie obecnej sytuacji.

KORZYŚCI

 • Adekwatność i skuteczność prowadzonych działań profilaktycznych dzięki znajomości przyczyn problemów co pozwala na zaplanowanie skutecznych działań profilaktycznych i jeszcze lepsze dostosowywanie ich do oczekiwań i potrzeb społeczności lokalnej.
 • Oszczędność finansowa i czasowa – świadomość występowania danego problemu i znajomość grup ryzyka pozwala na zastosowanie działań wyłącznie tam gdzie są potrzebne i tylko w zakresie, który jest niezbędny.
 • Otrzymanie raportu będącego podstawą oraz jednym z głównych elementów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Gminnych Programów.
 • Rekomendacje ze wskazaniem konkretnych działań zalecanych do realizacji na poziomie profilaktyki uniwersalnej i selektywnej.
 • Przedstawienie Diagnozy w formie przejrzystego raportu podzielonego na wyniki odpowiednie dla grup badawczych, opatrzonego podsumowaniem i zaleceniami profilaktycznymi.
 • Możliwość dostosowania zakresu tematycznego oraz dodatkowych parametrów analitycznych w zależności od indywidualnych potrzeb i preferencji.
 • Możliwość wprowadzania przez Państwa zmian zarówno w przygotowanych przez nas kwestionariuszach ankiet, jak i w ukończonej diagnozie.
 • Bieżące informowanie klienta o przebiegu badania i jego kolejnych etapach.
 • Prowadzenie badań w sposób profesjonalny i zgodny z etyką oraz standardami badań społecznych.
 • W odpowiedzi na zapotrzebowanie instytucji publicznych zajmujemy się opracowywaniem strategii rozwiązywania problemów społecznych, strategii rozwoju oraz raportów o stanie gminy/miasta. Posiadamy zespół specjalistów dysponujących odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem w ich realizacji. Nasze doświadczenie i profesjonalizm poparte są licznymi referencjami korzystających z naszych usług miast i gmin.

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY/MIASTA/POWIATU

 • Jest dokumentem definiującym najważniejsze kierunki interwencji w odniesieniu do problemów społecznych występujących na terenie gminy i/lub miasta. Wskazuje na obszary problemowe, jak również priorytetowe kierunki działań i wytyczne dla wdrażania planowanych działań. W celu osiągnięcia zaplanowanych rezultatów i celów Strategii, planowane do realizacji działania podlegają stałemu monitoringowi i okresowej ewaluacji.
 • Praca nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych odbywa się za pomocą analizy danych zastanych – desk research. Jest to metoda badawcza, która sprowadza się do analizy zapisów dostępnych źródeł danych i stanowi podstawę do wypracowania wniosków na temat badanych problemów. Podstawę analizy desk research stanowią dokumenty statystyki publicznej, sprawozdania, analizy i publikacje.
 • Ważne jest, aby przy tworzeniu strategii wykorzystać diagnozę problemów społecznych (nie starszą niż sprzed 2 lat), gdyż pozwoli ukazać precyzyjniej problemy gminy/miasta. Jeśli nie posiadają Państwo aktualnej diagnozy, zalecamy przeprowadzenie badań społecznych.

OFERUJEMY

 • Przygotowanie szczegółowej analizy obszarów tematycznych, prezentującej zarówno stan obecny problemów, jak i potrzeb.
 • Przygotowanie Strategii zgodnie z najwyższymi standardami i etyką zawodową.
 • Opracowanie Strategii zgodnej z obowiązującymi aktami prawnymi.
 • Opracowanie Strategii przez zespół wykwalifikowanych ekspertów posiadających doświadczenie w zakresie tego typu realizacji.