Oferta konferencyjno-szkoleniowa dotyczy wybranych zagadnień z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Skierowana jest do pedagogów i nauczycieli. Pracowników socjalnych i członków GKRPA. Kuratorów sądowych i dzielnicowych, a także innych członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz innych osób zaangażowanych w realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

Wybrane tematy prowadzonych przez nas kursów i szkoleń:

KONFERENCJA “FASD/FAS”

Konferencja dotycząca problematyki FASD obejmuje min. 6 godzin wykładów dotyczących różnych obszarów związanych z profilaktyką picia alkoholu przez kobiety w ciąży, różnym aspektom funkcjonowania dzieci z FASD oraz wspieraniem rodzin z FASD.

 

SZKOLENIE “PROBLEM PRZEMOCY”

Szkolenie dotyczące praca z członkami rodzin z problemem przemocy. Pojawiające się tematy to: Portret psychologiczny osoby doświadczającej przemocy- rodzaje przemocy, mechanizmy

przemocy; Dziecko krzywdzone – rodzaje przemocy, objawy i konsekwencje przemocy, źródła społecznego wsparcia; Osoba stosująca przemocy – zewnętrzne i wewnętrzne źródła przemocy, alkohol, a przemoc. Jak rozmawiać by pomagać – nawiązywanie kontaktu, budowanie relacji. Wykorzystanie zasad i metod Dialogu Motywującego w pracy w Obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Najczęściej popełniane błędy w kontakcie osobami z rodzin z problemem przemocy naciskanie, strofowanie, pouczanie, radzenie grożenie.

 

SZKOLENIE DLA ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH

Szkolenie dotyczące tworzenia i funkcjonowanis zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grup roboczych.Pojawiające się tematy to: Praktyczne rozwiązania dotyczące realizacji procedury “Niebieskie Karty” – zasady uruchamiania, prowadzenia i zamykania procedury oraz sposoby dokumentowania podejmowanych działań. Najczęstsze problemy związane z pracą w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych – jak je rozwiązać i usprawnić działania służb. Metody i techniki służące nawiązaniu kontaktu z rodziną z problemem przemocy i z przedstawicielami służb i instytucji działających w ramach lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Na czym polega interwencja w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą – warunki uruchamiania i prowadzenia działań interwencyjnych, Jak w praktyce wykorzystywać zapisy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, aby zwiększyć efektywność działań adresowanych do osób doznających przemocy i stosujących przemoc? Analiza i omówienia trudnych przypadków związanych z przemocą w rodzinie, na podstawie przypadków zgłaszanych przez uczestników lub casusów przygotowanych przez prowadzącego.

 

SZKOLENIE “PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ RYZYKOWANYCH”

Szkolenie dotyczące profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Poruszane tematy to: Cele i założenia profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Czynniki ryzyka i czynniki chroniące jako punkt wyjścia do planowania działań profilaktycznych. Skuteczne i nieskuteczne strategie profilaktyczne. Standardy jakości działań profilaktycznych. Prezentacja Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia oraz wybranych programów z Banku rekomendowanych programów z zaznaczeniem ich miejsca na mapie lokalnych problemów i potrzeb.

 

SZKOLENIE “LOKALNY SYSTEM POMOCY”

Szkolenie dotyczące budowania lokalnego systemu pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym. Tematy to: Sytuacja psychologiczna dziecka wychowującego się w rodzinie z problemem alkoholowym. Pomoc socjoterapeutyczna dla dzieci oraz organizacja placówek pomocowych- Rola i zadania świetlic socjoterapeutycznych i innych form pomocy dzieciom. Strategie pomocy dziecku i rodzinie z problemem alkoholowym. Jak ocalić więzi w rodzinie – czyli współpraca z rodzicami w świetlicach socjoterapeutycznych i innych placówkach pomocy.

 

SZKOLENIE “PROFILAKTYKA FASD”

Szkolenie dotyczące wiedzy na temat szkód wynikających z picia alkoholu przez kobiety w ciąży – profilaktyka FASD w społeczności lokalnej. Poruszane tematyto: Rozpowszechnienie picia alkoholu przez kobiety w ciąży w Polsce, a częstość występowania FASD. Szkody zdrowotne płodu wywołane piciem alkoholu przez kobiety w ciąży. Problemy funkcjonowania dzieci z FASD. Pomaganie dzieciom i rodzinom z FASD. Działania profilaktyczne w obszarze FASD w gminach.