Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Nazwa własna zadania:

Szkolenie dla pielęgniarek i położnych z zakresu profilaktyki FASD

Cel zadania:

Zakładanym celem projektu jest:

  • zwiększenie kompetencji (wiedzy i umiejętności) pielęgniarek i położnych w zakresie FASD,
  • zwiększenie umiejętności motywowania do zmiany w zakresie spożywania napojów alkoholowych przez kobiety w okresie rozrodczym, a zwłaszcza w czasie ciąży, przy wykorzystaniu Dialogu Motywującego w swojej praktyce zawodowej.
  • rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych i symptomów, które mogą wskazywać na występowanie FASD u dziecka, zgodnie z standardami diagnozy i rekomendacjami KCPU.
  • zwiększenie kompetencji pielęgniarek i położnych do planowania własnych  działań profilaktycznych w obszarze profilaktyki FASD.
  • Grupa docelowa:

Grupą docelową projektu są pielęgniarki i położne.

Termin realizacji:

od 17 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r
Opis zadania:

W ramach projektu zostaną zorganizowane 4 edycje szkoleń, które będą miały na celu zwiększenie kompetencji (wiedzy i umiejętności) pielęgniarek i położnych w zakresie profilaktyki FASD.

W ramach zadania zostanie przeszkolonych 60 pielęgniarek i położnych. Jedna edycja szkolenia będzie obejmowała 17 godz. zajęć, realizowanych w formie wykładów i warsztatów. Zaplanowano 9 godz. wykładów oraz 8 godz. warsztatów. Zakres tematyczny będzie obejmował zagadnienia związane z FASD oraz działania profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie szkodom poalkoholowym u dzieci, w tym poprzez motywowanie do zachowania abstynencji w ciąży. Opracowany zakres tematyczny projektu, czas trwania szkolenia oraz dobór kompetentnej kadry szkoleniowej gwarantują osiągnięcie zamierzonych rezultatów.