W odpowiedzi na zapotrzebowanie instytucji publicznych w naszej ofercie znajdą Państwo następujące usługi doradcze z zakresu:

 • profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
 • działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • ochrony zdrowia psychicznego,
 • przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
 • działań na rzecz osób starszych,
 • rozwoju pieczy zastępczej,
 • wspierania rodziny.

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – jest dokumentem wyznaczającym cele oraz sposoby rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych oraz związanych z tą sferą życia problemów rodzinnych i społecznych.

Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych – ma na celu ułatwienie prowadzenia aktywnej polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych, wspierać i umacniać ich prawa, eliminować wszelkie przejawy dyskryminacji oraz przyczynić się do stworzenia osobom niepełnosprawnym warunków umożliwiających godne i pełne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym.

Program ochrony zdrowia psychicznego – określa najistotniejsze elementy polityki zdrowotnej i wyznacza kierunki w zakresie poprawy zdrowia psychicznego mieszkańców gminy/miasta, zaspokajania ich potrzeb psychicznych i uzyskanie przez osoby z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich coraz większego zrozumienia ze strony społeczności lokalnej.

Program przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie – jest dokumentem wyznaczającym cele oraz sposoby rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie i związanych z tą sferą życia problemów rodzinnych i społecznych.

Program działań na rzecz osób starszych – program ma ułatwić prowadzenie aktywnej polityki społecznej wobec osób starszych, wspierać i umacniać ich prawa, eliminować wszelkie przejawy dyskryminacji oraz przyczynić się do stworzenia seniorom warunków umożliwiających godne i możliwie pełne uczestnictwo w życiu społecznym.

Program rozwoju pieczy zastępczej – jest dokumentem, scalającym działania na rzecz pieczy zastępczej. Stanowi swoistą koncepcję zintegrowanych i zaplanowanych wytycznych w podejmowanych działaniach w odniesieniu do mieszkańców gminy/miasta potrzebujących wsparcia w sytuacji kryzysu w rodzinie.

CO PROPONUJEMY

 • Przygotowanie szczegółowej analizy problemów i zjawisk społecznych, prezentującej zarówno stan obecny problemów jak i potrzeb.
 • Wskazanie celów działań na rzecz poszczególnych obszarów.
 • Przygotowanie programu zgodnie z najwyższymi standardami i etyką zawodową.
 • Opracowanie merytoryczne przez naszych ekspertów z zakresu pomocy społecznej, psychologii, pedagogiki i socjologii.
 • Zgodność programów z obowiązującymi aktami prawnymi.