29 marca 2024

Promujemy inicjatywy Uczestników PSSEP: Polanickie Dni z Profilaktyką i Edukacja

Polanickie dni z profilaktyka05.jpg

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z relacją nadesłaną do nas przez pana Mariusza Winiarza, dyrektora OPS w Polanicy Zdroju, Gminy uczestniczącej w programie „Porozumienie. Skuteczny Samorząd-Efektywna Profilaktyka”.

Relacja dotyczy sprawozdania z Polanickich Dni z Profilaktyką i Edukacją (12-15 marca 2024 w Polanicy Zdrój), podczas których odbyło się:

  1. Szkolenie dla rady pedagogicznej na temat Procedury Niebieskie Karty;
  2. Pionierska Konferencja oraz warsztaty dotyczące niezwykłemu środkowi profilaktycznemu: bajce profilaktycznej;
  3. Szkolenie adresowane do sprzedawców napojów alkoholowych;
  4. Podjęcie ważnego tematu „Przemoc wobec osób starszych” w ramach ogólnopolskiej konferencji;
  5. Podzielenie się owocami tych wydarzeń z Uczestnikami PSSEP w ramach networkingu.

Należy podkreślić, że wydarzenia zorganizowane w ramach Polanickich Dni z Profilaktyką i Edukacją są przykładem dobrych praktyk w obszarze profilaktyki i mogą stanowić inspiracje dla innych samorządów w organizowaniu podobnych inicjatyw. Poniżej zamieszczamy całe sprawozdanie.

Zdjęcia z wydarzenia znajdują się w galerii poniżej.

„Polanickie Dni z Profilaktyką i Edukacją" - jako przykład dobrych praktyk

W dniach 12-15 marca 2024 roku, Ośrodek Pomocy Społecznej w Polanicy-Zdroju, odpowiedzialny za realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zorganizował wyjątkowe wydarzenie pod nazwą „Polanickie Dni z Profilaktyką i Edukacją”, pod honorowym patronatem Mateusza Jellina - Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój. 

To szczególne wydarzenie promowane przez Instytut Nowej Kultury, zorganizowane z inicjatywy Mariusza Winiarza Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanicy-Zdroju było istotnym wydarzeniem dla społeczności lokalnej.

Efektem tych dni były niezwykle wartościowe i społecznie potrzebne konferencje oraz warsztaty profilaktyczne, gromadzące wybitnych specjalistów. Te spotkania stanowiły doskonałą okazję do dalszych dyskusji, wymiany poglądów oraz doświadczeń między różnymi środowiskami na temat profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy domowej  i promocji zdrowego stylu życia na obszarze gminy. Ten intensywny tydzień, przyciągnął do Polanicy ok. 270 uczestników różnych zawodów i profesji, w tym nauczycieli, pracowników socjalnych, policjantów, pedagogów, psychologów, bibliotekarzy etc. Goszczono również grupę 30 seniorów z Dziennego Domu "Senior+" w Polanicy - Zdroju, Uniwersytetu III Wieku w Polanicy-Zdroju, Związku Emerytów i Rencistów w Polanicy-Zdroju i gości z Dziennego Dom Senior + w Jaszkowej Górnej.

1. Przedsięwzięcie rozpoczęło się w dniu 12 marca w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy Zdroju, w której przeprowadzono spotkanie z Radą Pedagogiczną na temat „Procedura Niebieskiej Karty w świetle obowiązujących przepisów prawa dla pracowników oświaty”. Podczas spotkania Pan Mariusz Winiarz, przewodniczący GZI, dyrektor OPS, certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, certyfikat nr 256 IPZ PTP wspólnie z dzielnicowymi Komisariatu Policji w Polanicy-Zdroju zdefiniowali przemoc domową, omówili procedurę „Niebieskie Karty” po nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, omówili zadania zespołu interdyscyplinarnego i grup diagnostyczno-pomocowych oraz narzędzia (kwestionariusze i algorytmy) stosowane przy diagnozie podejrzenia przemocy domowej wobec dziecka przez pracowników oświaty.
 

2. Kolejne dwa dni obejmowały Konferencję pt. „Chrońmy nasze dzieci - Bajka profilaktyczna jako skuteczne narzędzie w profilaktyce współczesnych problemów dzieci i młodzieży” zorganizowaną w Teatrze Zdrojowym w Polanicy Zdroju. Celem przedsięwzięcia było zgłębienie tematu, promocja roli bajek profilaktycznych jako skutecznego narzędzia w profilaktyce oraz rozwiązywaniu współczesnych wyzwań, z jakimi zmagają się dzieci i młodzież (w tym uzależnień), rozwijanie umiejętności terapeutycznych poprzez dostarczenie specjalistom narzędzi do pracy z dziećmi dotkniętymi różnymi problemami, inspiracja do wdrożenia konkretnych strategii w praktyce, aby chronić dzieci przed uzależnieniami i zagrożeniami, zachęcanie do współpracy między specjalistami różnych dziedzin, aby rozwijać kompleksowe podejścia do profilaktyki i interdyscyplinarnych podejść do profilaktyki i pomocy dzieciom.

Pierwszy dzień konferencji otwierał wykład nt. „Działania profilaktyczne w gminach. Co warto wspierać?” przygotowany przez Pana Mariusza Winiarza – pomysłodawcę „Dni z Profilaktyką i Edukacją”.  W dalszej kolejności zespół zaproszonych specjalistów tj. Małgorzata Kopeć – profilaktyk, interwent kryzysowy, certyfikowany specjalista PARPA w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych, certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia oraz dr Lidia Ippold dr nauk humanistycznych w zakresie bibliologii, certyfikowany nauczyciel biblioterapii skupił uwagę uczestników na zagadnieniach poświęconych roli bajek profilaktycznych jako skutecznego narzędzia w profilaktyce. Małgorzata Kopeć w swoim wykładzie zwracała uwagę na „Znaczenie synergii i partnerskiej współpracy oraz wykorzystania instytucjonalnych zasobów gminy w realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na przykładzie Bajek Profilaktycznych”. Z kolei dr Lidia Ippold wygłosiła referaty “Bajkoterapia w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” oraz „Książka na drodze do wartości, czyli o tekstach kształtujących postawy społeczne dzieci i młodzieży”.

W kolejnym dniu Konferencji w ramach współpracy z Biblioteką Publiczną w Polanicy-Zdroju odbyły się 3 warsztaty prowadzone przez Panią dr Lidię Ippold obejmujące takie zagadnienia jak: „Komputerowe uzależnienia, cyberprzemoc i inne niebezpieczeństwa – warsztaty biblioterapeutyczne dotyczące problemu uzależnienia od gier i hejtu”, „Jak wykorzystać teksty terapeutyczne w pracy wychowawczej” dot. warsztaty tworzenia scenariuszy oraz „Bajka terapeutyczna w profilaktyce uzależnień od komputera” – warsztaty bajkoterapeutyczne w oparciu o teksty bajek. W warsztatach, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wzięło udział ok. 100 osób – nauczycieli, bibliotekarzy, biblioterapeutów z tereny powiatu kłodzkiego. 
 

3. W tym samym czasie w Urzędzie Miejskim w Polanicy Zdroju odbyło się 3-godzinne szkolenie pod tytułem "Odpowiedzialny sprzedawca w świetle obowiązujących przepisów prawa związanych ze sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych i napojów energetyzujących oraz kontrolą punktów sprzedaży!". Szkolenie zostało przeprowadzone przez Małgorzatę Kopeć – trenera, instruktora szkoleń sprzedawców napojów alkoholowych (ukończone szkolenie organizowane na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom), certyfikowanego specjalistę PARPA w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych. Wydarzenie zgromadziło zarówno sprzedawców, jak i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych i energetyzujących z terenu gminy Polanica-Zdrój. Celem szkolenia było dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy i umiejętności do odpowiedzialnego obrotu napojami alkoholowymi oraz energetyzującymi, a także przestrzegania obowiązujących przepisów prawa. szkolenie obejmowało również tematykę zakazu sprzedaży napojów alkoholowych i energetyzujących osobom nieletnim, jak również tematykę promocji i reklamy napojów alkoholowych, zwracając uwagę na obowiązujące przepisy dotyczące tego obszaru oraz konsekwencje naruszania tych regulacji przez sprzedawców. Ponadto, omówiono zagadnienia dot. kontroli punktów sprzedaży. Jednym z niezwykle cennych elementów spotkania było dzielenie się doświadczeniami uczestników związanych z kontaktem z klientami, zwłaszcza nieletnimi, którzy próbowali nabyć alkohol. Ta wymiana stanowiła istotną część dyskusji, umożliwiając uczestnikom omówienie skutecznych strategii identyfikacji i odmowy sprzedaży alkoholu niepełnoletnim, a także sposobów postępowania w przypadku takich sytuacji. Dzięki tej interakcji, uczestnicy mogli wymieniać się praktycznymi wskazówkami i rozwijać bardziej efektywne strategie zarządzania podobnymi sytuacjami w przyszłości. Uzupełnieniem tego były filmy instruktażowe pokazujące skuteczne, asertywne techniki odmowy. Obecny na spotkaniu Pan Mariusz Winiarz, Przewodniczący GKRPA, omówił także lokalne przepisy regulujące kwestie rynku napojów alkoholowych oraz dostępności napojów alkoholowych na obszarze gminy Polanica-Zdrój. Uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne oraz tabliczki dot. szkodliwości napojów alkoholowych.
 

4. W ostatnim dniu cyklu spotkań w ramach „Polanickich Dni Profilaktyki i Edukacji” tj. 15 marca w Teatrze Zdrojowym - Centrum Kultury i Promocji w Polanicy-Zdroju zorganizowano konferencję pt. „Przemoc wobec osób starszych”, w formule hybrydowej. Spotkanie było elementem ogólnopolskiej kampanii „Przemoc wobec osób starszych”,  a gmina Polanica-Zdrój, była jedną z 83 miejscowościach w Polsce, w których organizowano to przedsięwzięcie i jedyną gminą z powiatu kłodzkiego. Tematy wiodące wydarzenia odnosiły się do problemu przemocy wobec osób starszych, języka przemocowego, przeciwdziałania przemocy i wsparcia oraz pomocy instytucjonalnej. Gościem specjalnym wydarzenia był prof. Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich. Spotkanie było doskonałą okazją do dalszej dyskusji na temat tego, co można zrobić, aby przeciwdziałać przemocy w środowisku, nie przechodzić obojętnie obok osoby krzywdzonej i jak ją wspierać, gdzie mogą szukać pomocy osoby pokrzywdzone w środowisku lokalnym.
 

Zwieńczeniem działań był udział Pana Mariusza Winiarza pomysłodawcy „Polanickich Dni Profilaktyki i Edukacji” w dniu 22 marca w spotkaniu networkingowym na żywo organizowanym w ramach zawartego Porozumienia „Skuteczny Samorząd – Efektywna Profilaktyka”, podczas którego wraz z zaproszoną na spotkanie Małgorzatą Kopeć dzielili się swoim doświadczeniem oraz dobrymi praktykami realizowanymi w Polanicy-Zdroju z innymi samorządami realizującymi gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Spotkanie było podsumowaniem zakończonych „Polanickich Dni Profilaktyki i Edukacji” w gminie Polanica-Zdrój.
 

Wydarzenie „Polanickie Dni z Profilaktyką i Edukacją” organizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Polanicy-Zdroju jest przykładem doskonałej praktyki w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy domowej. Program tych dni stanowił doskonałą platformę do wymiany wiedzy i doświadczeń na temat profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy domowej oraz promocji zdrowego stylu życia. Spotkania zaowocowały wartościowymi dyskusjami i inspiracją do dalszej pracy nad kompleksowymi strategiami profilaktycznymi na terenie gminy. Wymiana dobrych praktyk z innymi samorządami podczas spotkania networkingowego, stanowi również solidną bazę do kontynuacji działań w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki w gminie Polanica - Zdrój w przyszłości.

Biorąc pod uwagę ogromne zaangażowanie i pozytywne rezultaty „Polanickich Dni z Profilaktyką i Edukacją”, nie możemy się doczekać kontynuacji tych cennych działań oraz nadchodzącej jesiennej edycji dni profilaktyki. Zapowiedź dalszych wydarzeń, w tym warsztatów pisania bajek profilaktycznych stanowi obietnicę dalszego rozwoju społeczności poprzez promocję zdrowia i profilaktykę w gminie Polanica Zdrój. 

Tekst i zdjęcia: Małgorzata Kopeć, Mariusz Winiarz

tagi

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Koszyk